Faqja e internetit përdor cookie, domethënë linja tekstesh të nevojshme për të siguruar indentifikimin autentik në mënyrë automatike. Kërkuesi i internetit ofron mundësinë për të parandaluar ruajtjen dhe përdorimin e cookies nga faqja e internetit. Në këtë mënyrë gjithashtu mund të pengohet funksionimi i plot ose korrekt i funksioneve të vet faqes të internetit. Titullari i të dhënave përdor cookies në këtë faqe interneti, kryesisht me qëllim mbledhjen e të dhënave që ndihmojnë përmirësimin e faqes së internetit dhe për të prodhuar statistika përdorimi që kanë të bëjnë me navigacionin, me faqet e hapura, elementet e preferuara, të klikimeve të bëra nga përdoruesit, si edhe cookie të palëve të treta partner ose furnizues të titullarit të përpunimit. Llojet e cookie të përdorura në veçanti në faqen e internetit janë si vijon: – cookie për menaxhimin e sesioneve : lehtësojnë hyrjen në këtë faqe interneti dhe lundrimin në të; – cookie për monitorimin e shërbimeve: lejojnë verifikimin e shërbimeve të faqes duke monitoruar përdorimin nga ana e përdoruesve; të dhënat e grumbulluara nëpërmjet këtyre cookies trajtohen në mënyrë anononime dhe për këtë arsye thjesht japin informacion statistikor për numrin e vizitorëve në këtë faqe interneti, nga vijnë dhe faqet e vizituara; – cookie për funksion: lejojnë ruajtjen e parametrave të zgjedhur nga përdoruesit në këtë faqe interneti në mënyrë që të përmirësojë përdorshmërinë dhe funksionalitetin për përdoruesit; Në faqe ju mund të zgjidhni në çdo moment cilat cookie qe dëshiron të marrësh dhe cilat jo duke përdorur panelin e kërkuesit tënd të internetit. Megjithatë, nëse ju vendosni të mos pranoni cookie të caktuara, mund të mos jeni në gjendje të përdorin disa funksionalitete të faqes.
Notice: Undefined index: 2 in /home/usw8s6ue/domains/unibesa.it/public_html/templates/business/functions.php on line 39 UNIONE DEI COMUNI BESA 2014

Lindja e lidhjes

 

 

 

 

 

Lidhja e Bashkimevet “BESA” kle krijuar (leu) në datën 5 Maji 2005. Shoqata, atëherë e formuar e çë sot mbi sot vazhdon të punonj te gjithë istitucionët të saja, mbledh këto bashki: bashkinë e Kundisës, bashkinë e Horës së Arbëreshvet e bashkinë e Sëndastinës.

Lidhja në përputhje me ligjën në fuqi çë i përgjigjen, drejton këta shërbime e/o funksionë të bashkisë së art. 5 i Statutit të saj:

 • Funksionë çë i përkasjën kujdestarisë së rritjes së vlerës artistike

  arbereshe, funksionë çë i përkasjën kujdestarisë e rritjes së vlerës së pasurimit bibliografik e dokumentar arbëresh;

 • Funksionë çë i përkasjën kujdestarisë së rritjes së vlerës së pasurimit

  etnik, folkloristik e muzikor arbëresh;

 • Funksionë çë i përkasjën kujdestarisë së rritjes së vlerës së pasurimit

  gjuhësor arbëresh;

 • Funksionë çë i përkasjën kujdestarisë së rritjes së vlerës së pasurimit

  fetar arbëresh; bashkërenditje të gjithë aktivitetet administrativë të bashkivet të Kundisës, të Horës së Arbëreshvet, të Sëndastinës, çë i përkasjën funksionave të larta me zhvillim te gjithë plotësimet mbibashkiakë të parashikuar nga ligjët në fuqi si ë përshkruar nga art. 24 Tuel te teksti përkatës çë ka të bunj me ligjën krahinore;

 • Funksionë e masa për mbështetjen e kërkimit pedagogjik, për

  eksperimentimin e risimet didaktikë me qellimin e mësimit e gjuhës e e kulturës arbëreshe e shqiptare;

 • Funksionë çë i përkasjën rritjes së rrjetëve lidhje midis bibliotekë,

  arkive, muzera, burime njoftimesh kushtuar e tjerë shërbise të lidhura;

 • Funksionë për zhvillimin e vendit të lidhura me zakonat artizanale,

  artistike, bibliografike, kulturore, dokumentuese, etnike, folkloristike, gjuhësore, muzikore, fetare;

 • Funksionë çë i përkasjën aktivitetet e lajmërimit e e komunikimit;

 • Funksionë çë i përkasjën shpërndarjes e shërbimeve, të lidhurë me

  tematikën në objekt, me gjinden e me ndërmarrjet; funksionë tregimi të aktivitetet e këtyre bashkive e të tjerave pakicë gjuhësore çë ndodhen te territori italjan, evropian, e jashtëevropian sa të jetë ndihmuar zhvillimi i marrëdhënievet kulturore;

 • Funksionë çë i përkasjën formimit; funksionë çë i përkasjën

  promovimit e turizëmit kulturor arbëresh.

  Zgjatësia ë parashikuar për kohë të papërcaktuar.

Vizita ne Artikuj
526083