Faqja e internetit përdor cookie, domethënë linja tekstesh të nevojshme për të siguruar indentifikimin autentik në mënyrë automatike. Kërkuesi i internetit ofron mundësinë për të parandaluar ruajtjen dhe përdorimin e cookies nga faqja e internetit. Në këtë mënyrë gjithashtu mund të pengohet funksionimi i plot ose korrekt i funksioneve të vet faqes të internetit. Titullari i të dhënave përdor cookies në këtë faqe interneti, kryesisht me qëllim mbledhjen e të dhënave që ndihmojnë përmirësimin e faqes së internetit dhe për të prodhuar statistika përdorimi që kanë të bëjnë me navigacionin, me faqet e hapura, elementet e preferuara, të klikimeve të bëra nga përdoruesit, si edhe cookie të palëve të treta partner ose furnizues të titullarit të përpunimit. Llojet e cookie të përdorura në veçanti në faqen e internetit janë si vijon: – cookie për menaxhimin e sesioneve : lehtësojnë hyrjen në këtë faqe interneti dhe lundrimin në të; – cookie për monitorimin e shërbimeve: lejojnë verifikimin e shërbimeve të faqes duke monitoruar përdorimin nga ana e përdoruesve; të dhënat e grumbulluara nëpërmjet këtyre cookies trajtohen në mënyrë anononime dhe për këtë arsye thjesht japin informacion statistikor për numrin e vizitorëve në këtë faqe interneti, nga vijnë dhe faqet e vizituara; – cookie për funksion: lejojnë ruajtjen e parametrave të zgjedhur nga përdoruesit në këtë faqe interneti në mënyrë që të përmirësojë përdorshmërinë dhe funksionalitetin për përdoruesit; Në faqe ju mund të zgjidhni në çdo moment cilat cookie qe dëshiron të marrësh dhe cilat jo duke përdorur panelin e kërkuesit tënd të internetit. Megjithatë, nëse ju vendosni të mos pranoni cookie të caktuara, mund të mos jeni në gjendje të përdorin disa funksionalitete të faqes.
Notice: Undefined index: 2 in /home/usw8s6ue/domains/unibesa.it/public_html/templates/business/functions.php on line 39 UNIONE DEI COMUNI BESA 2014

 

                                         

 

QUADERNI DI BIBLOS 

FLETORËT BIBLOS

 

 

   

                

 

      SOCIETA' E ISTITUZIONI   /  SHOQËRIA DHE ISTITUCIONET

 

AA.VV, Il sasso di Barbato, Qdb 1, Piana degli Albanesi, 1995

AA.VV, Le scuole dell'obbligo per la salvaguardia e la promozione della cultura arbëreshe, Piana degli albanesi, I festa dell'Arbëria, Istituto SS. Salvatore, Piana degli Albanesi, Arti Grafiche Zito, Palermo, 1997 

F. Cianci, La tutela delle minoranze etnonazionali e linguistiche attraverso i meccanismi della rappresentanza, Presentazione di Pietro Manali, QdB 23, Eurografica, Palermo, 2009

AA.VV., Miscellanea Arbëreshe, P. Manali (a cura di), QdB 30, Unione dei Comuni Besa, Palermo,  2011

 

          STORIA   /   HISTORIA

 

M. Mandalà, Sviluppi demografici a Piana degli Albanesi secoli XVI-XVIII, Arti Grafiche S. Pezzino & F., Palermo, 1996

Giuseppe Schirò, Cenni sull'origine e fondazione delle colonie albanesi di Sicilia, QdB 8, Comune di Piana degli Albanesi, 1998

 G. Costantini, Studi Storici, A Cura di Pietro Manali, QdB 11, Grafiche Renna, Palermo, 2000

 G. Casarrubea, La strage di Portella della Ginestra III, A cura di Pietro Manali,  QdB 14, Grafiche Renna, Palermo, 2001

 Guzzetta Giorgio, padre, L’osservanza del rito presso gli Albanesi d'Italia, introduzione di Matteo Mandalà e traduzione di Pina Ortaggio, QdB 18, Comune di Piana degli Albanesi, Palermo, 2007

 G. Casarrubea, M. J. Cereghino, Usa, Eversione nera e guerra al comunismo in Italia (1943-47), QdB 20, Tipografia Luxograph, Palermo, 2007

 G. D'angelo, Vita di Padre Giorgio Guzzetta, A cura di Pietro Manali, QdB 21, Salvatore Sciascia Editore, Caltanissetta / Roma, 2009

G. Lo Iacono, L'Italia in Albania, QdB 28, Luxograph, Palermo, 2010

 AA.VV, Italia, Albania, Arbëreshë fra le due guerre mondiali, Atti dell' omonimo  convegno, Mezzojuso 28 novembre 2010, QdB 32, Pitti Edizioni, Palermo, 2013

 

     GUIDE E MANUALI     UDHEZUESË DHE MANUALE 

 

 AA.VV, Skanderberg 3000, Atti del seminario, Piana degli Albanesi, Maggio 1999, QdB 12, Grafiche Renna, Palermo, 2000

 AA.VV., Hora e Arbëreshëvet, Piana degli Albanesi, QdB 2, Biblioteca Comunale di Piana degli Albanesi, Palermo, 2005

 

    TEATRO   /   TEATRI

 G.Schirò Di Maggio, Ha molti fiori la ginestra, Grafiche Renna, Palermo, 1997

  G. Schirò Di Maggio, Shumë Vizita, QdB 22, Eurografica, Palermo, 2009

 G. Schirò Di Maggio, Lufta e mivet me brethqit / La Batrocomiomachia, QdB 24, Pittigrafica Sas, Palermo, 2009

 G. Schirò Di Maggio, Paja, La dote, QdB 25, Zeta Printing S.R.L., Palermo, 2010

 G. Schirò Di Maggio, Tri vepra të shkurtra / Tre opere brevi, QdB 26, Zeta Printing S.R.L., Palermo, 2010

 Margherita Scilippa; Ksulëkuqja, përshtatur, shkruar arbërisht e pjerrë litisht nga  Cappuccetto Rosso, adattamento e scrittura albanese con traduzione italiana di Margherita Scilippa,  QdB 27, Lidhja e Bashkivet BESA, Unione dei Comuni Besa, Piana degli Albanesi, 2010 

 G. Schirò Di Maggio, Mosto 1860 / Mushti 1860, QdB 31, Pitti Edizioni, Palermo, 2013

 

    LETTERATURA   /   LETËRSIA

 M. Mandalà, Le poesie inedite di Carlo Dolce, QdB 2, Arti grafiche S. Pezzino & F., Palermo, 1996

 A. N. Berisha, Tre Saggi sull'opera di Giuseppe Schirò,  QdB 3, Arti grafiche Renna , Palermo, 1997

G. Schirò Di Maggio, Dove antico dolore, (Dhembje e ngrirë), QdB 7; Tipografia Aiello, Bagheria (PA), 1998

 G. Schirò Di Modica, Ujë lumi, VjersheQdB 14, Arti grafiche Renna, Palermo, 2002

 A. N. Berisha, Su due opere di Girolamo de Rada, QdB 16, Stamperia Zito, Palermo 2004 

 

 

 

Vizita ne Artikuj
468564